kredi kartı taksit yasası

31 Aralık 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28868

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDİ
KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKMADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi KartlarıHakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı aşağıdakişekilde değiştirilmişve anılan maddeye yedinci fıkra eklenmiştir.
“Kart çıkaran kuruluşlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayıt düzeni, mali tablolar ve denetim”
“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleş tirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili
harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.”
MADDE 2 –
Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“
MADDE 28 –
(1) Bankalar hakkında bu Yönetmeliğin 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ncı maddeleri ile yedinci fıkrası hariç 26 ncı maddesine ilişkinhükümleri uygulanmaz.”
MADDE 3 –
Bu Yönetmelik 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihi Sayısı10/3/2007 26458
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı 1-21/12/2008 270872-1/8/2009 27306 3-17/12/2010 277884-14/1/2011 278155-19/10/201128089-8/10/201328789 Mükerrer721/11/2013 28828

8 Ekim 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28789
(Mükerrer)
YÖNETMELİK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKA KARTLARI VE KREDĠ KARTLARI HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞİŞİKLİLİK YAPILMASINA
YÖNETMELİK
MADDE 1
tarihli K ve
26458
sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları
Hakkında Yönetmeliğin 17nci
maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“e)
Ödenmesi gereken asgarî tutarın,
kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında
dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuz beşin den, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası
ve üzerinde olan kredi Kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı.”
“h) Ödenmesi gereken asgarî tutarın,
kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında
dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi
kartları hakkında dönem borcunun yüzde otuz beşin den, kredi kartı limiti 20.000 Türk Lirası ve üzerinde olan kredi
kartları hakkında dönem borcunun yüzde kırkından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı
tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve
bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,”
MADDE 2 –
Aynı Yönetmeliğin 22nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri il 27nci madde uyarınca kurulacak bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır.Bin Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi,
kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilir. Kart çıkaran
kuruluşların, müşterileri hakkında müşterinin kredi ödeme performansı, varlık ve yükümlülükleri, sosyal statüsü, eğitim düzeyi, yaşı ve benzeri ödeme gücünün değerlendirilmesinde etkili olabilecek hususlara ilişkin alacakları beyan
ve temin edecekleri belgeler çerçevesinde yapacağı değerlendirmeler ilgili kuruluşça yapılacak teyit niteliğini taşır.

(2) Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi kartı kart limitlerini artıramazlar. Kart çıkaran
kuruluşlarca Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılması şartıyla, kart hamillerinden
Kanunun 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenen yer ve kanallardan alınacak genel nitelikteki talimat
üzerine periyodik limit artırımı yapılabilir. Limit artışları, artışın gerçekleşeceği tarihten on beş gün öncesinde
yapılacak bildirime kart hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerlidir. Limit artış işlemi öncesinde, ilgili kişinin gelir
düzeyi birinci fıkra çerçevesinde kontrol edilir. Yapılan kontrollerde, kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam
kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin dört katını aştığının tespiti durumunda, bu kartlar hakkında limit artış işlemi yapılmaz.
(3) İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla bin Türk Lirasıdır.”
“(6) Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur.”
MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin
28/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ġntibak
MADDE 28/A –(1) Geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis edilmiş olan kredi kartları için
1/1/2014 tarihinden itibaren17nci
maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendinde yer
alan asgari ödeme oranları; a) Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları hakkında 1/1/2014 tarihinden1/1/2015 tarihine kadar %27, b) Kredi kartı limiti 15.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar olan kredi kartları
hakkında 1/1/2014 tarihinden 1/1/2 015 tarihine kadar %32,olarak uygulanır. Bu sürelerin bitimini müteakip, 17ncimaddenin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇĠCĠ MADDE 1 –
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis edilmiş kredi kartları için1/1/2014tarihine kadar, bu Yönetmeliğin 28/A maddesi uygulanmaya devam olunur.”